Statut Towarzystwa

Spis treści:


ROZDZIAŁ I – NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA TOWARZYSTWA

§1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi Towarzystwo Przyjaciół Grecji.

§2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§4. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

§5. Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów terenowych na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu.

§6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na pokrycie kosztów funkcjonowania i realizację celów statutowych.

§7. Zarząd Główny używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Towarzystwo Przyjaciół Grecji”, wewnątrz – „Zarząd Główny”. Zarząd Oddziału Terenowego używa pieczęci podłużnej z napisem „Towarzystwo Przyjaciół Grecji Zarząd Oddziału w…”

ROZDZIAŁ II – CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY REALIZACJI

§8. Stowarzyszenie Stawia sobie za cel działanie na rzecz przyjaĽni między narodami Polski i Grecji oraz upowszechnianie kultury greckiej w Polsce.

§9. Stowarzyszenie urzeczywistnia swoje cele przez:

 1. inspirowanie i organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, spotkań, odczytów, dyskusji i innej działalności popularyzującej kulturę grecką.
 2. działalność wydawniczą,
 3. działalność gospodarczą na cele statutowe,
 4. rozwijanie współpracy z innymi organizacjami w kraju i zagranicą,
 5. organizowanie wypraw turystycznych.

§10. Stowarzyszenie będzie popierać inne działania mogące przyczynić się do pogłębienia przyjaźni i kontaktów grecko-polskich.

ROZDZIAŁ III – CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§11. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba, która ukończyła 16 lat. Niezbędnym warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest zapoznanie się ze Statutem i złożenie podpisu na deklaracji przystąpienia.

§12. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Oddziału.

§13. Członek Stowarzyszenia ma czynne i bierne prawo wyborcze, nie może jednak jednocześnie piastować funkcji członka zarządu i oddziału kontrolnego.

Do zarządów Oddziałów mogą być wybierane osoby wyłącznie pełnoletnie.

§14. Członka Stowarzyszenia obowiązuje przestrzeganie statutu, stosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia, współdziałanie w realizacji celów Stowarzyszenia oraz płacenie składek członkowskich.

§15. Członkostwo ustaje na skutek:

 1. wystąpienia złożonego na piśmie do Zarządu Głównego lub zarządu oddziału terenowego, jeśli powołano oddziały terenowe,
 2. skreślenie z listy członków przez Zarząd Główny lub zarząd oddziału, jeżeli powołano oddziały terenowe, w razie nieusprawiedliwionego niepłacenia składek przez okres jednego roku,
 3. wykluczenie na mocy uchwały zarządu oddziału, która została podjęta na skutek działalności lub postawy członka w rażący sposób niezgodnej z etyką, zasadami współżycia lub postanowieniami Statutu.
  Od uchwały wykluczenia przysługuje prawo odwołania się do Zjazdu Krajowego.
  Wniosek z odwołaniem musi być złożony w Zarządzie Głównym w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały.
 4. zgonu.

§16. Osobom figurującym na liście członków-założycieli Stowarzyszenia przysługuje tytuł „członka-założyciela”.
Członkowie-założyciele mają następujące uprawnienia:

 1. prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym (bez prawa udziału w głosowaniu), jeśli w danej kadencji nie wchodzą w skład zarządu.
 2. przedstawienia podczas Zjazdu Krajowego i Walnego Zebrania członków Oddziału terenowego swojej opinii na temat działalności Zarządu Głównego i całego Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV – WŁADZE STOWARZYSZENIA

§17. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zjazd Krajowy Członków, a po powstaniu oddziałów terenowych Zjazd Krajowy Delegatów.
  Oddziały terenowe na walnych zebraniach wybierają delegatów na zjazd w liczbie 1 delegata na 25 członków oddziału.
 2. Kadencja delegatów trwa od momentu wyboru do zakończenia kadencji nowo wybranych władz.
 3. Zarząd Główny,
 4. Główna Komisja Rewizyjna.

§18. Kadencja władz trwa dwa lata.

§19. a) wybór wszystkich władz odbywa się w głosowaniu jawnym.

Na mocy uchwały przyjętej zwykłą większością głosów wybory mogą się odbywać w głosowaniu tajnym.

§19. b) uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§20. Władze Stowarzyszenia mogą dokooptować do swego składu nowego członka w trakcie trwania kadencji, w razie ustąpienia lub śmierci ich członka – nie więcej niż 2 osoby.

ZJAZD KRAJOWY CZŁONKÓW I DELEGATÓW

§21. Zjazd Krajowy członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§22. Zjazd Krajowy może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§23. Do kompetencji Zjazdu Krajowego należy:

 1. uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 3. podejmowanie uchwał w prawach przedstawionych przez Zarząd Główny i zarządy oddziałów terenowych,
 4. wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalenie zmian Statutu,
 6. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu oddziału terenowego,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał o wykluczeniu lub skreśleniu,
 9. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zjazdu Krajowego.

§24. Zjazd Krajowy zwołany jest przez Zarząd Główny raz na dwa lata. O terminie i miejscu zjazdu oraz porządku obrad Zarząd Główny powiadamia zarządy oddziałów co najmniej 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia zjazdu.

§25. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy jest zwoływany:

 1. na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
 2. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby zarządów oddziałów terenowych,
 4. na pisemny wniosek co najmniej połowy członków założycieli.
 5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Krajowy w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania ważnego wniosku lub podjęcia uchwały.

Zjazd obraduje na temat spraw, z powodu których został zwołany.

§26. W ZjeĽdzie Krajowym biorą udział z prawem do głosowania:

 1. członkowie lub delegaci wybrani przez oddziały,
 2. członkowie ustępujących władz,
 3. członkowie-założyciele oraz – z głosem doradczym – osoby zaproszone.

ZARZĄD GŁÓWNY

§27. Zarząd Główny wybierany jest przez Zjazd Krajowy członków lub delegatów.

§28. Zarząd Główny składa się z trzech do pięciu osób pełnoletnich. Na pierwszym posiedzeniu
Zarząd wybiera ze swego grona prezesa.

§29. Zarząd Główny:

 • kieruje działalnością Stowarzyszenia,
 • realizuje uchwały Zarządu Krajowego,
 • podejmuje decyzje w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, w tym także o wysokości składek członkowskich,
 • może unieważnić uchwałę zarządu oddziału terenowego, jeżeli jest ona sprzeczna z postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
 • może w porozumieniu z Główna Komisją Rewizyjną zawiesić działalność oddziału terenowego, jeżeli jego działalność stoi w sprzeczności z postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia, a zarząd oddziału terenowego nie zastosuje się do unieważnienia, o którym mowa w punkcie poprzednim,
 • powołuje, nadzoruje i rozwiązuje oddziały terenowe,
 • reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§30. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
Do zwołania posiedzenia ma prawo każdy z członków zarządu.

§31. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech osób wchodzących w jego skład. W razie równości głosów decydujący jest głos prezesa.

§32. Do składania oświadczeń woli w sprawach Towarzystwa uprawnionych jest dwóch członków
Zarządu – w tym prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§33. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.

§34. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego oraz dwóch członków.

§35. Do obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowania Stowarzyszenia, przynajmniej raz w roku,
 2. kontrola opłacania składek członkowskich,
 3. przedstawienie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 4. składanie sprawozdania na ZjeĽdzie Krajowym z oceną działalność i wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 5. w razie potrzeby uchwalenie zaleceń dla Komisji Rewizyjnych w oddziałach.

§36. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§37. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej podejmowane są większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji.

ROZDZIAŁ V – ODDZIAŁY TERENOWE

§38. Do powstania oddziału terenowego wymagana jest liczba co najmniej 15 członków.

§39. Władzami oddziału terenowego są:

 1. walne zgromadzenie członków oddziału terenowego,
 2. zarząd oddziału terenowego,
 3. komisja rewizyjna oddziału terenowego.

Kadencja władz oddziału terenowego trwa 2 lata.

§40. Wybór władz oddziału terenowego odbywa się według zasad określonych w §19.

§41. Zebranie walne członków oddziału terenowego jest najwyższą władzą oddziału. Może być ono zwyczajne lub nadzwyczajne.

§42. Do kompetencji walnego zebrania członków oddziału terenowego należy:

 1. uchwalenie programu działalności oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami naczelnych władz Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej oddziału terenowego,
 3. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd, komisję rewizyjną i członków oddziału,
 4. wybór zarządu, komisji rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Krajowy,
 5. podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji walnego zebrania członków oddziału.

§43. Walne zgromadzenie członków oddziału terenowego zwoływane jest przez zarząd oddziału raz na 2 lata.
O terminie i miejscu wraz z proponowanym porządkiem obrad zarząd oddziału terenowego zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem.

§44. Nadzwyczajne walne zebranie członków oddziału terenowego zwoływane jest:

 1. na żądanie Zarządu Głównego,
 2. na postawie uchwały zarządu oddziału terenowego,
 3. na żądanie komisji rewizyjnej oddziału terenowego,
 4. na pisemny wniosek co najmniej ⅓ liczby członków zrzeszonych w oddziale terenowym.

Zarząd oddziału terenowego zwołuje nadzwyczajne walne zebranie członków oddziału najpóĽniej w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały.

§45. W walnym zebraniu członków oddziału biorą udział z prawem do głosowania członkowie oddziału zrzeszeni w oddziale terenowym oraz – z głosem doradczym – osoby zaproszone.

Uchwały walnego zebrania członków oddziału terenowego podejmowane są zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§46. Zarząd oddziału terenowego składa się z trzech osób: prezesa i dwóch członków.

§47. Zarząd oddziału terenowego:

 • kieruje działalnością oddziału,
 • realizuje uchwały i wytyczne władz Stowarzyszenia oraz walnego zgromadzenia członków oddziału terenowego,
 • uchwala plany działania oddziału,
 • podejmuje decyzje w sprawach majątkowych oddziału, w ramach uprawnień udzielonych mu przez Zarząd Główny,
 • zwołuje zebrania członków oddziału
 • podejmuje uchwały w sprawach nie zastrzeżonych do zakresu uprawnień innych władz Stowarzyszenia.

§48. Posiedzenia zarządu oddziału terenowego zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

§49. Komisja rewizyjna oddziału terenowego jest organem kontroli oddziału.

§50. Komisja rewizyjna oddziału terenowego składa się z 3 osób.

§51. Do obowiązków komisji rewizyjnej oddziału terenowego należy:

 1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowania oddziału terenowego, przynajmniej raz w roku,
 2. kontrola opłacania składek członkowskich,
 3. składanie sprawozdania na zebraniach członków oddziału terenowego z oceną działalność
 4. i wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału terenowego,
 5. przedstawienie zarządowi oddziału wniosków w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§52. Uchwały komisji rewizyjnej oddziału terenowego podejmowane są przy obecności wszystkich członków zwykłą większością głosów.

§53. Członkowie komisji rewizyjnej oddziału terenowego mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniach zarządu oddziału z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ VI MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§54. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,
 3. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na cele statutowe i z majątku Stowarzyszenia,
 4. dotacji i subwencji.

§55. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd Główny.
Władze oddziałów terenowych zobowiązane są zarządzać majątkiem oddziałów zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny.

§56. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym : prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

Do ważności pism i dokumentów dotyczących spraw finansowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu lub upoważnionych przez nich osób.

ROZDZIAŁ VII – ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§57. Do dokonania zmian w Statucie uprawniony jest Zjazd Krajowy Stowarzyszenia.

Dla uchwalenia zmiany niezbędna jest większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawionych do głosowania.

§58. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Zjazd Krajowy.

Do podjęcia takiej uchwały niezbędna jest większość 3/4 głosów co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania.

§59. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia powinien być podpisany przez co najmniej 2/5 członków i złożony Zarządowi Głównemu.

§60. Zjazd podejmujący uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia winien jest wskazać cel, na który przeznacza majątek Stowarzyszenia i powołać komisję likwidacyjną.